Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

หลักสูตรปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมการศึกษาวิชาการในเชิงลึกและพัฒนาสติปัญญาให้กว้างไกล และกระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะได้จบหลักสูตรปริญญาตรีภายในเวลา 3-4 ปี หลักสูตรของเว็บสเตอร์ครึ่งหนึ่งจะเน้นการศึกษาในสาขาวิชาหลัก ส่วนหลักสูตรอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการศึกษาสาขาวิชาโท วิชาเลือก หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

ปริญญาตรีที่เว็บสเตอร์

เกณฑ์การจบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ นักศึกษาจะต้องศึกษาครบ 128 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาในสาขาวิชาหลักและความเป็นพลเมืองโลก

หลักสูตรปริญญาตรี

 

ศูนย์วิชาการกรุงเทพฯ

วิทยาเขตชะอำ/หัวหิน